Inspirerende verhalen en initiatieven over participatie, integratie en non-discriminatie in Rijswijk

Wij bouwen samen aan een sociaal verbonden Rijswijk

De gemeente, individuele burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen dragen het sociale klimaat van de stad. Zij vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen als dat nodig is om hun gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.

Wij vertrouwen in de kracht van Rijswijk

In Rijswijk streven we ernaar dat meer inwoners zich betrokken bij elkaar, buurt en/of de gemeente voelen.

Een sterke sociale cohesie vergroot de zelfredzaamheid van inwoners. Het bundelen van krachten in de maatschappij vergroot het gezamenlijk draagkracht. Lokale burgerinitiatieven worden ondersteund en gefaciliteerd.

Daarbij is er ruimte voor verschillen. Hoewel Nederland bekend staat als een tolerant land blijft acceptatie van specifieke groepen achter. Rijswijk streeft er juist naar om voor al haar inwoners een solidaire en inclusieve gemeente te zijn. Dit betekent dat iedere inwoner van Rijswijk maximaal moet kunnen participeren, ongeacht geslacht, leeftijd, geaardheid, geestelijke en/of fysieke belemmering, religie of afkomst.

De gemeente en andere maatschappelijke organisaties dragen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij aan het sociale klimaat van de stad. Zij vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen als dat nodig is om hun gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.

 

Praat mee op social media met #rijswijkinclusief

Lokale partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Rijswijk aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.

Over Don Bosco

Don Bosco Rijswijk is een jeugdcentrum dat vanuit onze landgoederenzone activiteiten uitvoert voor jeugd en jongeren in onze stad. Wij zijn een onafhankelijke stichting dat zich ontfermt over de kansarme jeugd. Met deze pedagogische visie bieden wij een breed scala aan buitenschoolse activiteiten voor hen die dat nodig hebben. Het doel is preventief werk verrichten voor elk kind: zolang je een kind een luisterend oor biedt en een veilige plek om te spelen, ontdekken en ontspannen, hangt het kind niet buiten op straat en kan je hulp bieden als dat nodig blijkt. Ook de aandacht voor elkaar is goed voor hen én voor de maatschappij: het maakt dat mensen opbloeien en ervaren dat ze meer kunnen dan ze denken.

Zowel jeugd in de basisschoolleeftijd als jongeren tot en met 17 jaar en (met name eenzame) volwassenen kunnen bij ons terecht. Met projecten gericht op het helpen van een ander, het verbeteren van taalvaardigheden en het betrekken van mensen met een beperking bewijzen wij continu met de trends mee te gaan en in te spelen op de behoeften van de maatschappij. Extra aandacht gaat uit naar het samenbrengen van kinderen met een verschillende achtergrond. We zijn er óók voor hen die geen Nederlands spreken, voor hen met een beperking en hen met een moeilijke thuissituatie. Kijk op onze website.

 

 

 

Over GGD Haaglanden

GGD Haaglanden bewaakt, beschermt en bevordert de volksgezondheid van inwoners uit de gemeenten van de regio Haaglanden, waaronder gemeente Rijswijk. Gezondheid is een publiek goed, dat verandert niet. Maar de maatschappij verandert wel. We zien gezondheid niet alleen als afwezigheid van ziektes: we werken vanuit positieve gezondheid.

Als GGD Haaglanden zetten we ons elke dag in voor 1,1 miljoen mensen in de regio Haaglanden. Vanuit verschillende disciplines, samen met onze partners en met een gezamenlijk perspectief op de toekomst. Meer weten? Kijk op  de website.

 

 

 

 

Over Happy Fit

Happy Fit is een maatschappelijk project waarbij we de gezonde leefstijl van Rijswijkse inwoners stimuleren. Dit doen wij door middel van het bieden van beweegaanbod in samenwerking met lokale aanbieders. Naast het beweegaanbod bieden we ook informatie bijeenkomsten over alle randzaken rondom de gezonde leefstijl.

Happy Fit  is een opdracht die valt onder Haaglanden Beweegt. Haaglanden Beweegt is het bedrijf waar meerdere opdrachten onder vallen. Denk hierbij aan: Expeditie Rijswijk, The Real Social, Team Brede Impuls en dus ook Happy Fit. Met deze projecten worden alle doelgroepen in Rijswijk bereikt en daarbij is altijd een van de speerpunten dat iedereen welkom is.

 

 

 

Over Kinderopvang Morgen

Kinderopvang Morgen is de koepel van toonaangevende, lokale kinderopvangmerken in Den Haag-Ypenburg, Rijswijk, Delft en Westland-Wateringen. We hebben eigen vestigingen voor kinderopvang. Daarnaast werken we binnen integrale kindcentra, waar de kinderopvang nauw verweven is met onderwijs.

Morgen heeft geen winstoogmerk en staat midden in de samenleving. We willen dat de beste kinderopvang voor iedereen bereikbaar is, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Zodat kinderen vandaag en in de toekomst alle kansen hebben om zich te ontwikkelen. Daarom zetten we ons in voor kinderopvang en kindontwikkeling, in de brede zin van het woord. Kijk op onze website.

Over Sportief Plus

Sportief Plus is de ondersteunde partij bij het in beweging krijgen van de kwetsbare doelgroep.

Wij bedenken concepten die inspireren en aanzetten tot bewegen, verbinding en actie, waarbij plezier en kennisdeling en inclusiviteit voorop staan. Sport wordt ingezet als middel om maatschappelijke doeleinden te bereiken. Sportief Plus gaat voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.  Meer weten over Sportief Plus of benieuwd wat wij aanbieden in diverse gemeenten? Kijk voor meer informatie op website

 

 

 

Over Welzijn Rijswijk

Welzijn Rijswijk versterkt het welzijn van mensen door de kracht van samen optimaal in te zetten. In ons werk maken we gebruik van de in de gemeente aanwezige burgerkracht. Burgerkracht is het vermogen van mensen om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven, voor dat van anderen en voor de kwaliteit van de samenleving als geheel. Wij geloven in deze dynamische kracht van een samenleving. Het inzetten van en een beroep doen op burgerkracht versterkt de sociale samenhang en leefbaarheid in Rijswijk. Dit noemen wij dan ook ‘de kracht van samen’. Voor meer informatie kijk op de website.

 

 

Onze partners maken ons werk mogelijk